E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Eşdeğer parça uygulaması güvenilirliği artıracak
  11.11.2015


Bugün yürürlüğe giren Genelge ile, Hazine Müsteşarlığı, işlem hacmi yüksek olan, çok hasara uğrayan ve şikayete neden olan parçalarla ilgili sorunların öncelikle ortadan kaldırılarak, sigorta sektörünün güvenilirliğinin artırılmasının amaçlandığını kaydetti. 


Bugün yürürlüğe giren Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge ile, eşdeğer parçalar belgelendirilecek ve sigorta şirketleri belgelendirilmiş araç parçaları dışında parça tedarik edemeyecek. TSE, ürünü uluslararası standartlar kapsamında testlere tabi tutarak 2 yıllığına belgelendirecek. Yurt dışından ithal edilecek parçalar Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) çatısı altındaki ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak akredite olmuş kuruluşlardan belgelendirilmeleri şartı ile genelge kapsamında kullanılabilecek. Sigorta şirketleri, belgelendirilmiş parçaların üzerindeki etiketleri elektronik ortamda teyit edilebilecek bir altyapı kuracak.
Hazine’den yapılan açıklamaya göre, motorlu aracın bütün parçalarının belgelendirilmesi amaçlanmadı. Çalışmalar sırasında hasara en çok maruz kalan 20 parça tespit edilerek sigorta sektörü ve ilgili taraflarla paylaşıldı. İşlem hacmi yüksek olan, en çok hasara uğrayan ve menfaat sahiplerinin şikayetlerine neden olan parçalarla ilgili sorunların öncelikle ortadan kaldırılarak sigorta sektörünün güvenilirliğinin artırılması amaçlandı.
Müsteşarlık, eşdeğer parça kullanımı ve akreditasyonun işleyişi konusunda şunları söyledi: “Hazine Müsteşarlığınca istihsal edilen 13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Genelgede; “Eşdeğer (muadil) parça, bir motorlu aracın montajında kullanılan esas-orijinal parçaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili yasal mevzuat (yönetmelik, standart, teknik düzenleme) çerçevesinde belirlenen deney, muayene metotlarına göre orijinal parçayla (kütle, boyut, malzeme ve işlevsellik vb.) kıyaslanarak tespit edilen kriterlere uygunluğu, akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş parçadır” esası öngörülmüş olup sigorta şirketlerinin motorlu araç sigortaları kapsamında tedarik ettikleri eşdeğer parçanın bu niteliği taşımamasından hak sahibine karşı sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.”
Hazine Müsteşarlığı yaptığı açıklamada, genelge ile motorlu araç sigortalarına ilişkin mevzuatta eşdeğer parça kullanılmasına izin verilen durumlarda, sigorta şirketlerinin tedarik ettikleri parçaların, genelge çerçevesinde gerekli şartlara sahip olan belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmiş olması, bu çerçevede belgeli tedarik sürecinde rol alacak belgelendirme kuruluşlarının da TÜRKAK’tan veya IAF (International Accreditation Forum) çatısı altında ilgili standartlarda karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmış olan akreditasyon kuruluşlarından ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak akredite edilmiş olmaları gerektiğini bildirdi.
Genelge kapsamında, yurt içinde üretilen parçaların belgelendirme işlemleri Genelgenin Geçici Maddesine müsteniden münhasıran TSE tarafından icra edileceğini belirten Hazine Müsteşarlığı şunları ekledi: “Yurt dışından ithal edilen parçaların Genelge kapsamında kullanılabilmesi için, IAF çatısı altında ilgili standartlarda karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmış olan akreditasyon kuruluşlarından ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak akredite edilmiş olan belgeleme kurumları tarafından belgelendirilmeleri gerekmektedir. İthal edilen parçalardan Genelge kapsamında yurt dışında belgelendirilmemiş olanların genelge kapsamında belgelendirilmiş sayılmaları, TSE tarafından belgelendirilmelerine bağlıdır.”
Hazine, sigorta şirketlerinin Genelge esaslarına göre eşdeğer parçaları belgelendirilmiş ve Genelge uyarınca eşdeğer parça takibi için gerekli altyapıyı kurmuş kuruluşlardan hizmet satın almak zorunda olduğunu ifade etti. Ayrıca, belgelendirilmiş eşdeğer parçaların üzerine eşdeğerlik belge bilgisi ile takibe esas sayı bilgisini içerecek etiketler ilave edilecek ve söz konusu takibe esas numara ekspertiz raporuna eksper tarafından işleneceğini söyledi.

ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM NOKTASI TAHKİM KOMİSYONU
Hazine, “Sigorta şirketlerinin tedarik sistemlerini genelgeye uygun duruma getirmeleri ve Genelgeye uygun olarak belgelendirmiş parçaları tedarik etmeleri sonrasında, belgelendirilmiş parçanın eşdeğer olmadığını ispat yükü iddia eden karşı tarafa geçmektedir. Bu çerçevede, sigorta şirketinin genelgeye uygun olarak eşdeğer parçayı tedarik etmesi sonrasında, sigorta şirketi ile menfaat sahibi arasında eşdeğer parçanın vasfı konusunda bir anlaşmazlık olduğu zaman, ihtilafın Sigorta Tahkim Komisyonu ya da yetkili mahkemeler nezdinde çözüme kavuşturulması gerekmektedir” dedi.

HASARA EN ÇOK MARUZ KALAN PARÇALAR BELİRLENDİ
Gerek Avrupa gerek Amerika örneğinde, belgeleme süreci sigorta şirketlerinin oluşturdukları şirketler tarafından yılların birikim ve tecrübesiyle güvene dayalı bir sistemle (Private Certification) gelişim gösterdiğini belirten Hazine, dünyadaki örneklerden şöyle bahsetti: “Avrupa Birliği mevzuatında hali hazırda belirli parçalara ilişkin özel mevzuatlar mevcut olup özellikle hasara maruz kalma yoğunluğu ve dolayısıyla talebi yüksek olan parçalara öncelik verilmekte, bu parçalar üretilirken, ticareti yapılırken söz konusu mevzuata uygun işlem tesisi zorunludur. Diğer taraftan, Genelge çalışmaları sırasında ülkemizde hasara en çok maruz kalan 20 parça tespit edilerek gerek sigorta sektörü gerekse ilgili taraflarla paylaşılmıştır. Sonuç olarak, ihdas edilen sistem ile bir motorlu aracın bütün parçalarının belgelendirilmesi amaçlanmamış; işlem hacmi yüksek olan, en çok hasara uğrayan ve menfaat sahiplerinin şikayetlerine neden olan parçalarla ilgili sorunların öncelikle izale edilerek sigorta sektörünün güvenilirliğinin artırılması amaçlanmıştır.”

SİSTEM SAĞLIKLI İŞLEYECEK Mİ?
Sistemin sağlıklı işleyebilmesini teminen gerekli mevzuat çalışmalarının tamamlanmış olduğunu açıklayan Hazine, “Bu kapsamda, TSE’nin çalışmaları hakkında sürekli bilgi alınmakta ve takip edilmekte olup hali hazırda sistemin sıhhatini etkileyecek olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Diğer taraftan, uygulama Müsteşarlığımızca yakından takip edilecek, lüzum görülmesi halinde ivedilikle sistemin sağlıklı işlemesi için gerekli tedbir ve müdahaleler Müsteşarlığımızca yapılacaktır” dedi.

BELGELENDİRME VE AKREDİTASYON FARKLI KAVRAMLARDIR
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yaptığı açıklamada, 2015/2 Sayılı Genelge ile birlikte motorlu araç sigortalarında eşdeğer parça kullanımına izin durumlarda kullanılacak eşdeğer parçanın söz konusu Genelge’de belirlenen esaslara göre belgelendirilmiş olması zorunluluğunun getirildiğini belirtti.
TSB, orijinal yedek parçalar dışında kalan yedek parçalar, fonksiyonellik özellikleri, malzeme özellikleri ve tasarım ölçütleri testlerine tabi tutularak aracın montajında kullanılan yedek parçalarla eşdeğer özelliğe sahip olup olmadığının belgelendirileceğini ifade etti.
Belgelendirme ve akreditasyonun farklı kavramlar olduğunu belirten TSB şu açıklamalarda bulundu:
“Belgelendirme, ürünün özel standartlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğunun yapılan testler sonucunda onaylanarak belgelendirilmesidir.
Söz konusu belgelendirme süreci 2 yıl süreyle Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürütülecektir.
Akreditasyon ise uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.
Bu çerçevede Uluslararası Akreditasyon Forumu altında karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış olan akreditasyon kuruluşlarından ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarının yurtdışında belgelendirdiği yedek parçalardan Türkiye’ye ithal edilenler yeniden bir belgeleme sürecine tabi olmayacaktır.”

BİR ARAÇTA YAKLAŞIK 5 BİN PARÇA VAR
Bir araçta yaklaşık 5 bin parça kullanıldığını belirten TSB, eşdeğer parça belgelendirmesi ile ilgili uluslararası uygulamalar incelendiğinde araçlarda kullanılan her parça için değil kazalarda en çok hasar gören metal, plastik ve aydınlatma parçaları için eşdeğer belgelendirme sürecinin kullanıldığını söyledi ve Genelge’nin 5’inci maddesinde de testlerin metal, plastik ve aydınlatma parçalarına uygulanacağına dair hüküm bulunduğunu ifade etti.
TSB, zaman içerisinde sistemde çıkabilecek sorunlara karşı gereken önlemlerin alınacağını belirtti.
Konuyla ilgili görüş veren Generali Sigorta Hasar Birim Direktörü Selcen Seçginli, motorlu araçların tamirinin tüketiciler için büyük öneme sahip olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında bir hasar onarımı sırasında sigortalı aracı üreten fabrikaların laboratuvarlarında uzman mühendisler tarafından tasarlanan, üretilen ve sayısız testten geçen parçaların yerini, nasıl üretildiği ve araç için yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı şüphe uyandıracak eşdeğer parçalar ile değiştirilmesi hususunda tartışmalar oluşmaktaydı.”
Seçginli, genelge ile belirlenen usul ve esaslara göre, eşdeğer parçaların artık belgelendirileceğini ve sigorta şirketlerinin de bu belgelendirilmiş araç parçaları dışında parçalar tedarik edemeyeceğini belirtti.

ÖRNEK YAPILAR, BAĞIMSIZ ÖZEL KURULUŞLAR
Bir araçta hasar frekansı en çok olan parçaların yaklaşık 100 adet olduğunu belirten Seçginli, üreticilerin en çok bu 100 parçaya odaklanıp üretim yaptığını söyledi. Sigorta şirketlerinin bu parçaları tedarik etmesi sebebiyle bir araba modeli için binlerce parçanın akredite edilmesine ihtiyaç bulunmadığını ifade eden Seçginli sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca yurtdışından ithal edilecek parçalar TURKAK’tan veya IAF çatısı altındaki ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak akredite olmuş kuruluşlardan belgelendirme yapılacağından, TSE üzerinde söz konusu parçaları belgelendirmek yükü de bulunmayacak. TSE 2 yıllığına münhasıran yurtiçinde üretilen parçaların belgelendirme işlemlerini yapacak.”
Yurtdışındaki sertifikasyon organizasyonları incelendiğinde örnek yapıların sigorta şirketleri tarafından kurulmuş bağımsız özel kuruluşlar olduğunun görüldüğünü söyleyen Seçginli, İngiltere’de Thatcham, İspanya’da Centro Zaragoza, Amerika’da Cappa’nın bu amaca hizmet eden kuruluşlar olduğunu belirtti ve şunları ekledi: “Yurtdışı sertifikasyon kuruluşlarının pek çok ortak ürün ve hizmeti sigorta sektörüne sundukları görülüyor. Bunlardan bazıları Eşdeğer Yedek Parça Sertifikasyonu, Eşdeğer Yedek Parça Üretici Sertifikasyonu, Onarım Servisi Sertifikasyonu, Elektronik Parça Kılavuzu, Hasar Yönetim Sistemi, Teknik Yayınlar, Hasar Onarım Metotları, Süreleri, Ölçekleri ve Tahmini Fiyatlama. Bu kuruluşların amacının güvenlik ve kalite standartlarından ödün vermeden sigorta hasar ödemeleri maliyetlerini düşürmek olduğu biliniyor.”

SEKTÖRE GÜVEN ARTACAK
Sistem üzerindeki çalışmaların özellikle 2015 yılı ocak ayından itibaren yoğunlaştığını söyleyen Seçginli, genelgenin yürürlüğe gireceği zaman kadar TSE ve tüm sigorta şirketleri sistemsel ve altyapısal olarak hazır hale geleceğini söyledi. Sigorta kapsamındaki hasarlarda sertifikalı eşdeğer parça kullanımı ile maliyet kontrolünün yanı sıra hizmet kalitesinde artış sağlanması yoluyla sigorta sektörüne duyulan güvenin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

AKREDİTASYON VE BELGELENDİRME NEDİR?
Akreditasyon ve belgelendirme  birbirinden farklı kavramlar. Belgelendirme, ürünün özel standartlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğunun, yapılan testler sonucunda onaylanarak belgelendirilmesi anlamına geliyor.
Akreditasyon ise uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısı.

AIG Sigorta Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu,  söz konusu projeyle, sigortalı aracı onarılan kişilerin tamirhanelerden ve onarım için kullanılan parçalardan kaynaklanan şikayetlerinin azalması, hasar maliyetlerinin kontrol altında tutulması ve bu konuda sunulan hizmetin kalitesinde artışın yakalanmasının hedeflendiğini söyledi. Bulutlu konuyla ilgili şunları ekledi: “Akreditasyon işlemleri, OSEM (Oto Yedek Parça ve Servis Sertifikasyonu Merkezi) adı ile yeni kurulacak şirket tarafından yürütülecek olup, bu şirket faaliyete geçene  kadar ise, 2 yıl boyunca geçici olarak TSE tarafından tüm işlemler yürütülecektir. OSEM tarafından belirlenecek  kriterlerde yapılan testler sonucu her bir parçaya 2 yıl geçerli olacak bir belge verilecek. Hasarlı araçlarda kullanılacak parçaları ithal eden firmalar sertifikasız parça tedarik edemeyecekler. Şayet aracın parçaları Türkiye’de üretiliyorsa yine belgelendirme firmalarının vereceği sertifika ile tedarik yapılabilecek. Sertifikası olmayan parçalar  sigorta şirketleri tarafından tedarik edilemeyecek. Altyapının çok sağlam kurulması ve ilk yıllarda ortaya çıkabilecek pürüzlerin hızlıca çözülerek sisteme güvenin sağlanması gerekecek.”

ŞİKAYETLER AZALACAK
Eşdeğer parça nedeniyle sigorta şirketleriyle sigortalılar arasında daha önce ciddi uyuşmazlıklar yaşandığını söyleyen Bulutlu sözlerine şöyle devam etti: “Nisan 2013’teki bir düzenlemeyle, ne tür yedek parça kullanılacağının poliçeye yazılması zorunlu kılınmış ve eşdeğer parça sorunu, kasko sigortalarında bir nebze de olsa çözülmüştü. Ancak trafik sigortalarında problem devam etmekte. Yeni düzenlemeyle, sigortalıların eşdeğer parça kullanımını kabul etmemeleri söz konusu olamayacak. Ancak parça veya servisten kaynaklanan bir anlaşmazlık durumunda, elbette OSEM/TSE sorumlu  olmalıdır. Bunun dışında, sözleşmeyle mutabık kalınmış olduğu şekilde zararın tazmini yoluna gidileceğinden, müşteri şikayetleri büyük ölçüde azalacaktır.”

 

Sigorta şirketi ile menfaat sahibi arasında eşdeğer parçanın vasfı konusunda bir anlaşmazlık olduğu zaman, İhtilafın Sigorta Tahkim Komisyonu ya da yetkili mahkemeler nezdinde çözüme kavuşturulması gerekiyor.

 

Eşdeğer parçalar artık belgelendirilecek ve sigorta şirketleri de bu belgelendirilmiş araç parçaları dışında parçalar tedarik edemeyecek.

SİSTEMİN SAĞLIKLI İŞLEYEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ YASAL ÇALIŞMALARIN TAMAMLANDIĞINI BELİRTEN HAZİNE, TSE’NİN ÇALIŞMALARININ TAKİP EDİLDİĞİNİ VE İŞLEYİŞİ ETKİLEYECEK OLUMSUZ BİR DURUM OLMADIĞINI KAYDETTİ. MÜSTEŞARLIK, YAŞANABİLECEK BİR OLUMSUZLUK HALİNDE, GEREKLİ MÜDAHALENİN YAPILACAĞININ DA ALTINI ÇİZDİ.
  
  

Kaynak :
Hit : 1000


TSB Başkanı Benli den kasko ve trafik sigortası uyarısı!
Kayserili Sigortacılardan Yönetmelik Tepkisi
Yurt dışındaki Türkler için BES artık daha cazip
FCC den Sigorta Pazarlamacılarına Rekor Robotik Arama Cezası
Sağlık sigortaları yeni gelişmelere gebe
Sigorta şirketlerinden büyük jest! Tek hasta için 600 bin TL ödendi
Sigorta Akademi nin Yeni Eğitimleri Başlıyor,
Gündemdeki Sigortacılık ürünü, Sağlık Sigortacılığının Temel Kavramları ve Pazarlama Aşamasındaki Destekleri
Bitcoin Devi Bakkt tan 500 Milyon Dolarlık Sigorta Anlaşması
Yurt dışındaki Türkler için BES artık daha cazip
Kovid-19 sonrası kişiye özel sigorta ürünleri artacak
Sigorta acenteleri sahipleri yeni yönetmelikten dertli
BES te fon büyüklüğü 125 milyar TL oldu
Gelecekte sağlık sigortalarına talep artacak
Salgından sonra İş Durması ve Alacak Sigortası nın önemi artacak
Sigortada koronavirüs destekleri
Değişen Sigortacılık 2020 Eğitim ve Panelleri Ekim de Antalya ile başlıyor
Sigorta şirketleri önemli bir sınav veriyor
Wimbledon´ ın Zararını Sigorta Şirketi Ödeyecek
Arabası, evi olanlar ve kredi çekenler dikkat! Sigortalar için tavsiye kararı alındı
Sağlık sigortası sahiplerinin corona virüs tedavi giderleri karşılanacak
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında değişiklik
Sigortacıların 2019 yılında gözdesi kasko oldu
Avrupalılar sigortaya artık daha fazla para harcıyor
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International World Medasist International Sigorta ve Bes Medasist International Sektörel
www.newsfromturkey.tv www.sigortanet.tv www.turksektorel.net
www.travelassisturkey.com www.sigortaegitim.com  
www.medasist.com    
  Medasist International Business  
  Travel Assistance    
  Business Life    
  Education    

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Platformu, portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Platform, portal managers has no responsibility and bind.

Turkey News - Google News in Turkey - Turkey Companies - Invest in Turkey - Acıbadem Hospital - Turkish Business - Turkey Video - Turkish Real Estate - Turkey Actuel - Economy
Medasist International © Copyright 2005