E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Sağlık Sigortacılığı, Sgk ve Genel Sağlık Sigortası Bileşenleri
  01.12.2010


Türkiye nüfusunun %45’i 0-24 yaş arasında olsa da, doğurganlığın son 20 yılda 1/3 oranında azalmasıyla ülkemizin yakın gelecekteki en büyük sorunlarından biri hızla yaşlanan nüfus olacak ve 1955-1960 yılları arasında binde 28,53 olan nüfus artış oranı 2009’da binde 13,19’a düştüğü gözlenmektedir. 


Türkiye nüfusunun %45’i 0-24 yaş arasında olsa da, doğurganlığın son 20 yılda 1/3 oranında azalmasıyla ülkemizin yakın gelecekteki en büyük sorunlarından biri hızla yaşlanan nüfus olacak ve 1955-1960 yılları arasında binde 28,53 olan nüfus artış oranı 2009’da binde 13,19’a düştüğü gözlenmektedir. Genç nüfus şu anda yoğun olsa da önümüzdeki yıllar yaşlı nüfus oranının çok yükselmesiyle eğer sosyal güvenliğin sağlık kanadında ciddi önlemler alınmazsa önümüzdeki yılların tüm sağlık hizmetleri ve finansı açısından büyük sorunlar doğuracağı bir gerçektir.

Sosyal sigorta sisteminin içinde bulunabilme, sosyal sigortalının ödediği prim, belirli bir statü ve vatandaşlık hakları sayesinde bütünüyle kazanılması bakımından özel bir sözleşme ve prim ödemesiyle yapılan özel sağlık sigortası sahibi olunabilmesinden çok farklıdır. Sosyal sigortalılık, kanundan doğan zorunlu bir hak iken, özel sigortalılık tam anlamıyla isteğe bağlıdır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı gibi farklı statülerde prim ödeyen sigorta kurumlarının tek bir çatı altında toplanmasıyla belirli aşamalardan geçilerek tam anlamıyla 2009 yılında oluşturulmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’yı incelediğimizde, öncelikle aktif olarak ifade edeceğimiz çalışan kişi sayısının, her yıl pasife dönen yani emekli olan kişi sayısından az oranda gerçekleştiği bu şekilde de azalarak sisteme girdiğini görüyoruz. Bu durumda görülen odur ki, emekli sayısı artarken çalışan sayısı azalıyor. 2006’da 2,04 çalışan bir emekliye bakarken, bu oran 2007’de 1,99, 2008’de 1,96, 2009’da 1,93’e inmiştir. Gelişmiş ülkeler ortalaması, ortalama 4-5 çalışanın 1 emekliye bakması yani, finanse etmesi şeklinde gerçekleşirken, bu oranın 6-7 kişiye kadar çıktığı İsviçre, Lüksemburg, Katar ve Bahreyn gibi ülkeler tam anlamıyla bir sosyal güvenlik refahı yaşamaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir sorunlarından biri ise, ülkemizde özel sektör çalışanlarının 2010 yılı itibariyle %52’sinin maaşlarının asgari ücret düzeyinden, %81’inin maaşlarının ise 1.000 TL’nin altında bir ücretten beyan edilmesi nedeniyle ciddi bir kayıt dışılığın SGK gelirlerinin dışında kalmasıdır. Tabi ki ödenmeyen primlerin tahsilat sorunu da SGK için ayrı bir finansman açığıdır. Sosyal Sigorta’nın, bir riziko incelemesi yapmaması ve uygulamaya geçmesi için ilk primin ödenmesini beklememesi, özel sağlık sigortacılığı ile arasındaki farklardandır. Bu farklarda gelir ve finansman açısından SGK aleyhine bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Sosyal Güvenlik Sistemi, 1982 Anayasasının 56. maddesinin 3. fıkrasında “ Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp, hizmet vermesini düzenler” hükmü ışığında çalışmalarını sürdürmektedir. Sosyal Güvenlik Sisteminin temel amacı ise, eşitlik ilkesinin temel olarak belirmesiyle birlikte sağlıklı kişilerin toplumun refah düzeyinin en önemli göstergesi olması prensibi ile çalışmaktır. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin ¾’ü hala kamu tarafından verilmektedir. Genel sağlık sigortasının henüz yürürlüğe geçmemiş ve özel sağlık sigortacılığının henüz istenilen yere gelememiş olması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu nüfusumuzun genelinin yükünü çekmek zorunda kalmıştır.

SGK’nın sağlık harcamaları, 2005’te 13.6 milyar TL, 2006’da 17.7milyar TL, 2007’de 20 milyar TL, 2008’de 23.4 milyar TL, 2009’da 25.6 milyar TL olarak sürekli ciddi bir yükselme trendi içindedir. Verilen harcama rakamlarının yaklaşık %51’i çeşitli ameliyat ve tedaviler için harcanırken, %42’si ilaç harcamalarına, %7’si ise diğer sağlık tedavi giderlerine harcanmıştır.

Bu harcama kalemleri arasında en hızlı artış oranı ilaçta olmakta, bu yüzden ilaç harcamaları ile ilgili olarak SGK sürekli yeni düzenlemeler yapmakta, böylelikle ilaca giden rakamı azaltmaya çalışmaktadır. SGK harcamalarında ciddi oranda anlaşmalı sağlık kurumları ve sigortalı suistimalleri önemli yer tutabilmekte, bir hastanede bir SGK’lının 1 yılda 5 kere doğum yapması, ya da anlaşmalı sağlık kurumunun bir şekilde 1 ay önce SGK’dan talep ettiği hak ediş tutarının 8-10 katını istemesi gibi garip ve trajikomik durumlara rastlanabilmektedir. Tüm bu harcama kalemlerini bina, tıbbi techizat giderleri, personel maaşları dahil olmasıyla SGK’nın kazanmadan sürekli harcamalarının artarak hep eksi bakiye vermesi tam olarak bir çıkmaza sürüklendiğini göstermektedir. Kaynak yokken belirli bir süre için yapılan, özellikle özel sağlık kurumlarındaki kullanım ve iyileştirme hizmetleri, SGK’lıların bu hizmetlere alışması, sosyal sigortalıların memnun kalmasına rağmen kaynak darboğazına girildiğinde tüm bu hizmetlerin aniden kesilmesi çok ciddi olumsuzluklar altında SGK’ya ciddi güven kaybına yol açmaktadır. Tüm bu kayıt dışılıklar, yaşlanan nüfus nedeniyle emekli aylıklarının neden olduğu yüksek giderler, ödenmeyen SGK primleri, sağlık harcamalarının reel enflasyon üzerindeki fiyat artışları ve suistimaller SGK’nın varlığını başarılı bir biçimde sürdürebilmesi için radikal kararlar alması gerektiğini göstermektedir. Sorunlar net olduğuna göre, bunlar çözümlenirken en büyük destekler özel sağlık sigortacılığıyla paralel olarak yürütülebilecek genel sağlık sigortası çalışmalarından gelecektir.

Genel sağlık sigortasının dayandığı modelin ilk aşaması, 1980’li yılların sonunda özel sağlık sigortacılığı sistemiyle başlamış tüm sigorta sistemi içindeki sağlık sigortalarının payı, 1991’de %1,19 iken, 1997 yılında %8,55 ve 2009 yılında %11’e ulaşmıştır.  2010 yılında otuzun üzerindeki sigorta şirketi özel sağlık sigortacılığıyla da uğraşmaktadır. Özel sağlık sigortacılığının bir amacı da, hizmetleriyle sosyal güvenliğin sağlık kanadının sorunları için bir alternatif olması, genel sağlık sigortasının gerçekleşmesi için en önemli yapıtaşlarından biri olması dışında toplumun yüksek teminatlı ve gelişmiş sağlık sigorta hizmetlerini uygun fiyatlarla genele yayabilmektir. Sadece İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı olan sigorta meslek komitesinin 8.294, Türkiye genelinde ise 15 binin üzerinde acente olduğunu düşünürsek yaklaşık 5.000’e yakın acente ve bir o kadar da sağlık sigorta danışmanı yılda 1milyar $’a yakın özel sağlık sigorta primi üretmektedirler.

Özel sağlık sigorta sisteminin temel yapıtaşı olabileceği genel sağlık sigortası sisteminde, Devletin sağladığı sağlık hizmetlerinin yetersizliği öne sürülerek, aile hekimliği ve özel hastanelerin desteği ile tüm sigortalılardan prime esas kazançları üzerinden %12,5 prim alınarak, riskin paylaşılması esasına Devletin desteği de konularak kalıcı bir sistemin oturtulması için çalışılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin en önemli sorunları, sağlık hizmetleri ile gelir düzeyinin ülke genelindeki farklılıkları, devletin finansman sorunları, sigorta şirketleriyle, özel sağlık kurumları ve devletin başarılı bir şekilde entegre olup olamayacaklarıdır.

GSS, doktor muayenesi, görüntüleme, laboratuar incelemeleri, yatarak tedavi gibi tüm sağlık hizmetlerini kapsayarak çok büyük bir sigortalı sayısına yayacağından, dolayısıyla risk büyük oranda bölünse de risk kabul aşamasının neredeyse yapılamayacak olması nedeniyle tahsilat ve tüm anlaşmalı sağlık kurumlarının ilk aşama olan aile hekimliği sisteminden başlayarak SGK Devlet ve Üniversite hastaneleri ve tüm özel sağlık kurumlarının denetimi çok önemlidir. Tabiî ki özellikle sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu doğu illerine yapılacak sağlık yatırımları da GSS’nin sağlam temellere oturması için çok önemlidir. Genel Sağlık Sigortası Sisteminde kapsamlı sağlık politikaları ışığında koruyucu sağlık hizmetlerine ve en alt seviyedeki sağlık sorununda da aile hekimliğinden başlayarak ciddi bir sevk sistemiyle sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşitlik içinde verilmesi planlanmaktadır.

Ne dersiniz, çok uzun yıllardan beri gündemi meşgul eden Genel Sağlık Sigortası için SGK’nın gelir-gider ile hizmet aşamasındaki sorunları ve Özel Sağlık Sigortasındaki gelişmelerle kazanılan tecrübeler ışığında Devletin de gerekli yatırımları yapmasıyla beklenen başarılı sosyal güvenlik sistemine ulaşmak yakın değil midir?

Mutlu Günler Dileğiyle…

Ali CİVAN

  
  

Kaynak :
Hit : 1172


Avrupa nın Renkler Mozaiği Şehri: Berlin
Doğu ve Batı nın Paylaşamadığı Ukrayna nın Kalbi: Kiev
Masal Kıvamındaki Aşıklar Şehri Prag
Futbol, Festival ve Sanat Diyarı Münih
Saraylar Şehri Görkemli Viyana Gezisi
Afrika nın En Gelişmiş Şehri Johannesburg
Moskova; Napolyon un Aşkı, Rusya nın Kalbi
Yeryüzündeki Cennet: Miami
Özel sağlık sigortacılığında 2012 yönelimleri
Türkiye’deki tüm Sigorta Şirketleri ne zaman kar edebilecek?
Sağlık Sigortaları Tıbbi Enflasyona Karşı
Dünya´da Sigortacılık 2011
Türkiye Sigorta Sektörünün 2012´ ye Doğru Yönelimleri
Türkiye ve Dünya Sigorta Sektörü Bileşenleri 2011
Bireysel Emeklilik Sistemi 2011
Sağlık Sigorta Sektöründe 2000 den 2011 e Yolculuk
Sağlık Sigortacılığında Reklam
Sağlık Sigortacılığında Sigortalı Adayının Şirket Seçimi ve Sağlık Sigortalısının İlk Yılı
Sağlık Sigortacılığında Yeni Sigortacılar
Sağlık Sigortacılığı, Sgk ve Genel Sağlık Sigortası Bileşenleri
Sağlık Sigortacılığında Satış; Cesaret Yoksa İtibarda Yoktur
Sağlık Sigortacılığında Acentenin Şirket Seçimi
Sağlık Sigortacılığında Acente ve Sigortalısı
Sağlık Sigortacılığında Acente ve Şirket İlişkileri
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International World Medasist International Sigorta ve Bes Medasist International Business
www.medasist.com www.sigortaegitim.com Travel Assistance
    Business Life
    Education
  

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Platformu, portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Platform, portal managers has no responsibility and bind.

Turkey News - Google News in Turkey - Turkey Companies - Invest in Turkey - Acıbadem Hospital - Turkish Business - Turkey Video - Turkish Real Estate - Turkey Actuel - Economy
Medasist International © Copyright 2005